دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
ایمان جوکار

نام و نام خانوادگی:
ایمان جوکار
دانشکده و گروه محل کار:دانشکده مدیریت و اقتصاد گروه مدیریت
آدرس پست الکترونیكي:Ijokar2000@yahoo.com