دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
ایمان جوکار


دوره دکتری:
دانشگاه : علوم و تحقیقات تهران
عنوان تحقيق: سنجش ارتباط سرمایه فکری با رشد اقتصادی کشور ایران
دوره كارشناسي ارشد:
دانشگاه : دولتی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری
عنوان تحقيق: آزمون نظریه قیمت گذاری آبیتراژ (APT)در بورس اوراق بهادار تهران
دوره كارشناسي:
دانشگاه : دولتی خلیج فارس بوشهر