دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
ایمان جوکار
کارگزار بورس اوراق بهادار-مدیر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار-مشاوره مالی و بازرگانی شرکتها و بانکها
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1386
مدیر گروه گروههای مدیریت و حسابداری به مدت چهار سال