دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
ایمان جوکار

كتابها
2 نسخه در دست تدوین
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسي :
بیش از 15 مقاله
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجي:
بیش از 14 مقاله آی اس آی و آی اس سی و غیره
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی:
بیش از 15 مقاله
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر خارجی:
4 مقاله
عنوان مشاوره رساله های دکتری :
4 مورد
عنوان راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد:
بیش از 70 پایان نامه
عنوان مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:
بیش از 30 پایان نامه