دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
ایمان جوکارحوزه مدیریت مالی-بازرگانی و حسابداری مدیریت و بورس اوراق بهادار