دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
علی روان
نام و نام خانوادگی:علی   روان
تاریخ و محل متولد:2/6/1355    شیراز
دانشکده و گروه محل کار:دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
آدرس پست الکترونیكي:ravan@iaushiraz.ac.ir
تلفن همراه :00989173072977