دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
علی روان


دوره دکتری:
دانشگاه : دانشگاه بو علی سینا همدان (در حال تحصیل)
عنوان تحقيق: آموزش معنا گرای معماری
دوره كارشناسي ارشد (پیوسته):
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد شیراز
عنوان تحقيق: مجموعه فرهنگي- تاريخي خلیج فارس (درمحوطه قلعه پرتغاليهاي شهر قشم)