دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
علی روان2 سال معاونت و 2سال مدیریت گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
4 سال طراحی ابنیه در آموزش و پرورش فارس ( اداره کل نوسازی مدارس)
طراحی خصوصی از 1380 تا کنون (شهرداری شیراز و راه و شهرسازی فارس)