دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
علی روان


طراحی تخصصی فضاهای آموزشی - فرهنگی و ابنیه وابسته
پژوهش در زمینه آموزش معماری