دانشگاه آزاد اسلامي شيراز


هادی عدلونام و نام خانوادگی:
هادی عدلو
تاریخ و محل متولد : 1360 شیراز
دانشکده و گروه محل کار: دانشکده مهندسی 2- طبقه سوم- گروه مهندسی شیمی.