دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
دوره دکتری:
دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان
عنوان تحقيق:  توسعه روش شبکه حفره در مدل سازي واکنش‌هاي گاز جامد غير کاتاليستي- مطالعه موردي جذب دي‌اکسيد گوگرد توسط جاذب‌هاي اکسيد مس
Development of pore network method in simulation of non-catalytic gas-solid reaction- Study of sulphurdioxide chemisorption on copper oxide sorbents
 
دوره كارشناسي ارشد:            
دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان
عنوان تحقيق:  مدل‌سازي و شبيه‌سازي شيرين سازي گاز طبيعي به روش جذب سطحي اصلاح شده
Modeling and simulation of natural gas sweetening using pressure swing sorption
 
دوره كارشناسي:
دانشگاه : شهید باهنر کرمان
عنوان تحقيق:  تهيه نرم افزار انتخاب و هيدروليك گل حفاري
A software development for hydrodynamic study of drilling mud through oil wells