دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
هادی عدلو


دبیر اجرایی همایش ملی مهندسی شیمی، نفت و پتروشیمی 1395
مهندس فرایند؛ طراح هیتر و ریفورمر؛ شرکت فنی و مهندسی هدکو؛ 1392شیراز؛  تا 1394
مهندس فرایند؛ کارشناس انرژی؛ شرکت مهندسی مشاور سامان انرژی؛ اصفهان؛ 1389 تا 1391
مدرس دانشگاه پیام نور شیراز؛ 1392-1393
مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان؛ 1386-1390
مدرس دانشگاه آزاد شهرضا؛ 1386-1388