دانشگاه آزاد اسلامي شيراز


هادی عدلو

طراحي و ارزيابي راکتورهاي کاتاليستي
مدل سازی و شبيه سازي محيطهاي متخلخل به روش شبکه حفره
ساخت و ارزیابی کاتالیست ها و جاذب های صنعتی