دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
مهدی غیبی
نام و نام خانوادگی:  مهدی غیبی
تاریخ و محل متولد: 1353- شیراز
دانشکده و گروه محل کار: دانشکده کشاورزی -گروه گیاهپزشکی
آدرس پست الکترونیكي:   mehgheibi@yahoo.com
تلفن محل کار:  07136410068
تلفن همراه :  09177011120