دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
مهدی غیبی

 
·         دوره دکتری:
·         دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
·         عنوان تحقيق:بررسی فونستیک دوبالان خانواده(DipteraTachinidae  دربخش مرکزی استان فارس و بیولوژی. Gonia bimaculata در شرایط آزمایشگاهی
·         دوره كارشناسي ارشد:
·         دانشگاه : دانشگده کشاورزی-دانشگاه شهید چمران اهواز
·         عنوان تحقيق: بررسی بیولوژی و مطالعه روابط متقابل شکارگر-شکارScolothrips longicornis Priesner(Thysanoptera:Thripidae) و کنه دو نقطه ای Tetranychus turkestani U. & N. (Acari:Tetranychidae)
·         دوره كارشناسي:
·         دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده کشاورزی زابل
عنوان تحقيق: بررسی آفات انباری