دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
مهدی غیبی

   عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسي 
·         غیبی، م. و سلیمان نژادیان. ا. 1388. رفتار تغذيه‌اي تريپس شكارگرScolothrips longicornis Priesner (Thysanoptera: Thripidae) روي كنه دو‌لكه‌اي تركستاني Tetranychus turkestani (Acari : Tetranychidae). فصلنامه گیاهپزشکی، 1:1، 13-25.
·         غیبی، م. و استوان، ه. 1388. بررسي مقدماتي فون مگس‌هاي خانواده Tachiniade (Diptera) در استان فارس. فصلنامه گیاهپزشکی، 2:1، 140-166.
·         اسماعيلي، ز.؛ مهدي غيبي، م. و استوان، ه. 1389. اولين گزارش زیرگونه Scheloribates fimbriatusa fricanus(Acari: Oribatida: Scheloribatidae)  از ايران. فصلنامه گیاهپزشکی،2: 2، 153-156.
·         اسماعيلي، ز.؛ مهدي غيبي، م. و استوان، ه. 1389. اولين گزارش گونه Phyllozetes tauricus Gordeeva (Acari: Oribatida: Cosmochthoniidae) از ايران. فصلنامه گیاهپزشکی، 3:2، 235-237.
·         عباس زاده راد، ن.؛ استوان، ه. و غیبی، م. 1389. گزارش جدیداز دو گونه کنه های خانواده Bdellidae(Acari:Prostigmata) برای ایران. فصلنامه گیاهپزشکی، 3:2، 229-233.  
·         غيبي، م.؛ استوان، ه.؛ كمالي، ك.؛ زيگلر، ي. و گيلاسيان، ا. 1386. گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ايران. نامه انجمن حشره شناسي ايران، 27 (2): 34 – 33.
·         غیبی، م.؛ استوان، ه. و عباس زاده راد، ز. 1389. گزارش جدید دو گونه کنه از خانواده (Acari: Prostigmata)  Bdellidae برای ایران. فصلنامه گیاهپزشکی،2(3):229-233
·         دوستی، ا.؛ غیبی، م.و بازیار، ز. 1390بررسی مقدماتی دوبالان جنس (Dip. : Tabanidae)Tabbanus در منطقه شیراز و حومه . فصلنامه گیاه پزشکی،3(1): 95-85.
·         غيبي، م.؛ استوان، ه.؛ كمالي، ك.؛ زيگلر، ي. و گيلاسيان، ا. 1388. اولين گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) در ايران. نامه انجمن حشره شناسي ايران، 29(1): 44، 55- 53
·         فرحی، س.؛حسامی، ش .وغیبی،م.1393مطالعه اثرگونه شته و میزبان آن روی تغذیه و طول عمر بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neur:Chrysopidae) . فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، 6(1):28-35

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجي
·         Gheibi, M.; Ostovan, H. & Kamali, K. 2009. A contribution to knowledge of the tachinid fly fauna of Fars province, Iran: (Diptera: Tachinidae: Dexiinae and Phasiinae). Zoology in Middle East, 44: 67-74. 
·         Gheibi, M., Ostovan, H. & Kamali, K. 2010. A Contribution to the Tachinid Flies of Subfamilies Exoristinae and Tachininae (Diptera: Tachinidae) from Fars Province of Iran. Turkish Journal of Zoology, 34: 35-43.a
·         Gheibi, M. and Hesami, Sh. 2011. Life Table and Reproductive Table Parameters of Scolothrips Longicornis (Thysanoptera: Thripidae) as a Predator of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus Turkestani (Acari: Tetranychidae). World Academy of Science, Engineering and Technology, 262-264.
·         Fazel, M.A.; Fallahzadeh, M. and Gheibi, M. 2012. A contribution to the picture-winged flies
·         (Diptera: Ulidiidae) from Fars province, Iran. Mun. Ent. Zool. Vol. 7: 1, 446-448.
·         Fazel, M.A.; Fallahzadeh, M. & Gheibi, M. 2011. Introduction to the Fruit Flies fauna (Diptera, Tephritidae) of Fars province, Iran. Linzer biol. Beitr., 43: 2, 1229-1235.

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی
·         غيبي، م.؛ بني‌عامري، و. و سليمان‌نژاديان، ا. 1379. تحليل كمي جمعيت تريپس شكارگر Scolothrips longicornis (Thys.: Thripidae). دومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي، كرج، ص 17.
·         نعمتي، ع.؛ رنجبر، ر. و غيبي، م. 1379. معرفي يك خانواده جديد از كنه‌هاي Tydoidea (Acari: Prostigmata) از ايران. چهاردهمين كنگره گياه‌پزشكي ايران، تبريز، ص 99.
·         غيبي، م. و سليمان‌نژاديان، ا. 1381. بررسي بيولوژي تريپس Scolothrips longicornis (Thys.: Thripidae) دشمن طبيعي كنه دونقطه‌اي تارتن Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) در شرايط آزمايشگاهي. پانزدهمين كنگره گياه‌پزشكي ايران، كرمانشاه، ص 348.
·         غيبي، م.؛ سليمان‌نژاديان، ا و شيشه‌بر، پ. 1381. واكنش تابعي و تداخل همزيستي تريپس Scolothrips longicornis (Thys.: Thripidae) شكارگر كنه دونقطه‌اي تارتن Tetranychus turkestani. پانزدهمين كنگره گياه‌پزشكي ايران، كرمانشاه، ص 347.
·         غيبي، م. سليمان‌نژاديان، ا و شيشه‌بر، پ. 1385. بررسي پارامترهاي توليد مثلي تريپس Scolothrips longicornis (Thys.: Thripidae) به عنوان شكارگر كنه دونقطه‌اي تارتن Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae). هفدهمين كنگره گياه‌پزشكي ايران، كرج، ص 49.
·         غيبي، م. استوان، ه و كمالي، ك. 1387. فون مگس‌هاي پارازيتوييد زيرخانواده‌هاي Dexiinae و Phasiinae از خانواده Tachinidae (Diptera). هجدهمين كنگره گياه‌پزشكي ايران، همدان، ص 75.
·         فرحی، س.؛ غیبی، م. و صادقی، م. 1388. سوسک های زمینی( (Coleoptera:Carabidaeمزارع گندم استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی. اولين همايش ملي كشاورزي و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
·         حسامی، ش. ؛ سید ابراهیمی، س.؛ غیبی. م. و زارعی، ر. 1389. معرفی چهار گونه از بال­غشائیان مرتبط با گون Astragalus meridionalisدر استان فارس. نوزدهمین کنگره گیاه­پزشکی ایران، تهران، ص 124.
·         عرب زاده، ز.؛ غیبی، م.؛ استوان، ه. و شبانی، س. 1391. بررسی تنوع زیستی کنه های مرتبط با حشرات چوبخوار درختان سب در واحد علوم و تحقیقات فارس. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شیراز، ص 426.
·         حسامی، ش.؛ غیبی، م. و فلاح زاده، م. 1391. زیست شناسی و دینامیسم جمعیت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis repens (Hem.: psyllidae) در شیراز. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شیراز، ص 536.
·         حسامی، ش.؛ غیبی،م.و مومن زاده، س. 1393. تاثیر تراکم جمعیت بر ویژگی‌های زیستی شب پره هندی(Lep.:Pyralidae) Plodia interpunctella با تغذیه از انجیر خشک در شرایط آزمایشگاهی.21کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه
·         قراباغی، ج.؛ غیبی، م.؛ حسامی، ش.و سرافرازی،ع . مدال پراکنش کرم گلوگاه انارEctomyelois  o        ceratoniae (Lep Pyralidae) در اقلیم های استان فارس.21کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه
·         شفیعی، س.؛ حسامی، ش.؛ مجدزاده، س م.و غیبی، م.  گزارش جدید شش گونه از زنبورهای خانواده Eulophidae (Hym.: Chalcidoidea)از ایران.21کنگره گیاه پزشکی ایران،ارومیه
·         زارعی، ن.؛ غیبی، م.؛حسامی، ش.و حسینی، س م.  اثر هشت رقم لوبیا بر میزان آلودگی به شب پره کرم پیله خوارHelicoverpa armigera (Hübner) (Lep: Noctuidae).21کنگره گیاه پزشکی ایران،ارومیه
·         Kasraii,N.; Moini Naghade, N.; Zamani, A.; Askari, Sh, and Gheibi, M. 2010. The effect of Temperature on development and parasitism of Trissolcus semistriatus (Hym., Scelioniddae) on the bug egg Graphosoma lineatum (Hem., Pentatomidae) in the laboratory conditions. Scientific Congress of Razi University, 131-132.

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر خارجی
·         Gheibi, M.; Soleymannejadian, E. & Shishehbor, P. 2008. Biology of Scolothrips longicornis Priener (Thys.: Thripidae), as a predator of two-spotted mite Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae). XXIII International Congress of Entomology, South Africa, p. 201.
·         Gheibi, M., Hesami, Sh. & Soleymannejadian, E. 2009. Some biological characteristics of the parasitoid wasp, Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae). 6th Asia-Pacific Congress of Entomology, 23-24.
·         Gheibi, M. & Ovji, M.R. 2010. The effects of pyriproxifen, hexaflumeron and teflubenzuron on the sunn pest, Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae) in the laboratory. IXth European Congress of Entomology, Hungary, p. 132.
·         Hesami, Sh.; Gheibi, M.; Behzadi, M. R. & Seyedebrahimi, S. 2010. Rose gall wasp, Diplolepis rosea (Hym., Cynipidae) and its associated wasps in Iran. IXth European Congress of Entomology, Hungary, p. 225.
·         Hesami, Sh.; Farahi, s & Gheibi, M. 2011. Effects of different host plants of normal wheat aphid (Sitobion avenae) on the feeding and longevity of green lacewing (Chrysoperla carnea). Proceedings International Conference on Asia Agriculture and Animal,Hong Kong, 11-15.

عنوان راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

·         زیست شناسی و رفتار شکارگری سن شکارگرOriussp.(Het:Anthocoridae) روی شته جالیز، Aphis gossypii(Hem.: Aphididae)
·         تاثیر حشره کش آزادیراختین روی شته رز MacrosiphumrosaeL. (Hemiptera: Aphididae )در شرایط آزمایشگاه
·         خصوصیات زیستی کرم پیله خوار Heliothisspp. (Lep.:Noctuidae) روی ارقام مختلف لوبیا در منطقه دشت بکان شهرستان اقلید در شرایط مزرعه
·         تأثير سم مونتو و كمفيدور بر روي بالتوري سبزChrysoperlacarnea (Neuroptera: Chrysopidae)در كنترل شته سبز جاليزAphis gossypii(Homoptera: Aphididae)
·         تاثير جداگانه و تواْم حشره كش بيولوژيك Bacillusthuringiensis var. kurstaki و آزادیراختین روي لارو پروانه موم خوار بزرگ Galleria mellonella(Lep.: Pyrallidae) درشرايط آزمايشگاهي
·         اثرات اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus Sp.)روی مرگ و میر و پارامترهای زیستی کنه پیازRhizoglyphusrobini(Acari: Acaridae)
·         مطالعه پارامترهای زیستی و ترجیح میزبانی سوسک چهار نقطه­ای حبوبات Callosobruchusmaculatus روی ارقام مختلف لوبیا در مرحله انبارداری
·         بررسی فون دوبالان خانوادهTachinidae (Diptera)  در منطقه سمیرم استان اصفهان
·         مطالعه فون بال‌ريشكداران (Thysanoptera)در گلخانه­های استان فارس
·         تخمین جمعیت زنجرک خرما OmmatissuslybicusBergevin (Hem.: Tropiduchidae) با روش‌های مختلف نمونه‌برداری در منطقه فراشبند
·         اثرات حشره­کشی اسانس چند گونه گیاهی روی لمبه گندم، TrogodermagranariumEverts, 1899(Col.: Dermestidae)
·         بررسی فون کنه های مرتبط با حشرات چوبخوار سیب در واحد علوم تحقیقات فارس
·         امکان استفاده از کنه (Acari:Acaridae)Rhizoglyphus جهت کنترل بیولوژیک پوسیدگی فوزاریومی ریشه نخود ایرانی Fusarium solani  در شرایط آزمایشگاهی
·         بررسی کنه های مرتبط با درختان انجیر در منطقه استهبان فارس
·         اثرکشندگی و سمیت اسانس مورد Myrtus communis (Myrtuscea) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum(col:Tenebrionidae) و شپشه برنج Sitophillus oryzae(col:curculionidae)
·         تاثیر آفتابدهی خاک روی جمعیت کنه های زیر راسته Oribatidae در مرکز تحقیقات علوم و تحقیقات فارس

عنوان مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

·         بررسی فون زنبورهای خانواده Eulophidea fauna(Hym:Chalcidoidea)در منطقه کوهپایه استان کرمان
·         بررسی فونستیک دوبالان خانواده ،Teohritiae و Ulidiidae(Diptera) در بخش مرکزی استان فارس