دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
مهدی غیبی
·         حشره شناسی