دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
مهدی غیبی
 
·         رتبه سوم پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي شيراز در سال 1387.
·         رتبه سوم پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي شيراز در سال 1388.
·         پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، 1392