دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
   دکتر شهرام حسامی 
نام و نام خانوادگی:     شهرام حسامی
تاریخ و محل متولد:    1354- شیراز
دانشکده و گروه محل کار  :   دانشکده کشاورزی-گروه گیاهپزشکی
آدرس پست الکترونیكي     hesami@iaushiraz.ac.ir     
تلفن محل کار  :
07136410051