دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
سید محمود رضا حجتی
نام و نام خانوادگی
:سید محمود رضا حجتی
تاریخ و محل متولد:29/06/1348
دانشکده و گروه محل کار:دانشکده مهندسی شیمی و مواد - گروه مهندسی شیمی
آدرس پست الکترونیكي:hojjatimr@gmail.com
تلفن محل کار:07136191626