دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
سید محمود رضا حجتی دوره دکتری:
دانشگاه :  تربیت مدرسی
عنوان تحقيق:طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با جنس ساختمانی مختلف با استفاده از برنامه ریزی ریاضی
 
دوره كارشناسي ارشد:
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عنوان تحقيق: تعیین ثابت های سرعت واکنش شکست حرارتی نفتا با استفاده از ترمودینامیک آماری
 
دوره كارشناسي:
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
عنوان تحقيق: روش های جذب گازهایNOX