دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
سید محمود رضا حجتی 

مدیر گروه بخش مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
معاون پژوهشی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مدیر گروه بخش مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رئیس دانشکده مهندسی شیمی و مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز