دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
سید محمود رضا حجتی
كتابها
1- طراحی راکتورهای شیمیایی
               
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسي
[1] Hojati, M.R., Omidkhah, M.R., "A New Approach for Area Targeting in Heat Exchanger Network Design", Research and Scientific Journal Modarres Technical and Engineering, 10, 9 (2003)
 
[2] Hojjati, M. R., Omidkhah, M. R., Panjeh Shahi, M. H., "Cost Effective Heat Exchanger Network Design with Mixed Materials of Construction", Iran. J. Chem. & Chemical Eng., 23 (2) 89 (2004).
 
[3] Hojjati, M. R., Omidkhah, M. R., Panjeh Shahi, M. H., "Heat Exchanger Network Design with Pressure Drop Consideration Using Mathematical Programming", Iran. J. Chem. & Chemical Eng., 26 (1), 2007
 
[4] Omidkhah, M.R., Zeraatkar, A.R., Hojjati, M.R., “Pressure Level Optimization in Utility System Considering Variation of Physical and Thermodynamic Properties”, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, Vol. 28, Issue 1, 2009
 
[5] Hojjati, M. R., Retrofit of distillation section HEN in Shiraz petroleum refinery, Accepted in Iranian Chemical Engineering Journal., 2015
 
                
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجي
 
[1] Omidkhah, M. R.; Akbari, A.; Hojjati, M. R; "Heat exchanger network area targeting considering stream allocation to shell or tubes". Computers and Chemical Engineering 32 (2008) 3143–3152.
 
[2] Motealleh, M., hojjati, M. R., Gandomkar, A.,Khalifeh, M., Izadi, M., "Estimation of Fault Displacement by Analyz”ing Static Reservoir Pressure Data"., Petroleum Science and Technology, 31:341–349, 2013
  
               
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی
[1] Hojjati, M.R.; Omidkhah, M. R., Zeratkar, A. R.; "Identification of the optimal pressure levels in total site utility". 5th International Chemical Engineering Conference Kish Island (2007).
 
[2] Akbari, A., Omidkhah, M. R., Hojjati, M. R., "Heat Exchanger Network Area Targeting considering Stream Passage through Shell or Tubes"; 5th International Chemical Engineering Conference Kish Island (2007).
 
[3] Omidkhah, M. R., Hojjati, M. R., Safavie, F., "The Role of Variable Heat Capacity in Area and Energy Targeting of Heat Exchanger Network Design". Submit to Computers and Chemical Engineering Journal
 
[4] Hojjati, M. R., Omidkhah, M.R.; "Heat Exchanger Network Design of Formaline Plant in Sina Chemical Industry Company".11th Chemical Engineering Conference at Tarbiat Modares University 2006.
 
[5] Moosavi, E., Omidkhah, M. R., Hojjati, M. R.; " Minlp synthesis of heat exchanger networks with variable physical properties of fluids"; 11th Chemical Engineering Conference at Tarbiat Modares University 2006.
 
[6] Hojjati, M. R., Omidkhah, M. R.; "Systematic Solution of material balance in chemical industry"; 12th Chemical Engineering Conference at Sahand University, 2008
 
[7] Hojjati, M. R., A new approach for area targeting in HEN with variable heat transfer coefficients and fouling factor consideration, 6th International Chemical Engineering Conference Kish Island (2009).
 
[8] Fakharzadeh, H.R., Omidkhah, M. R., Hojjati, M. R., Optimization of Steam Network in Shiraz Refinery, 6th International Chemical Engineering Conference Kish Island (2009).
 
[9] Ghatee, Z., Omidkhah, M. R., Hojjati, M. R., A new approach for area targeting in HEN with variable fouling factor consideration, 6th International Chemical Engineering Conference Kish Island (2009).
 
[10] Ghannadi, H.R., Omidkhah, M. R., Hojjati, M. R., A new approach for area targeting in HEN with variable Physical Propetries, 6th International Chemical Engineering Conference Kish Island (2009).
 
               
عنوان مشاوره رساله های دکتری 
محمد شمس " تعیین سطح فشار بهینه Total site  با در نظر گرفتن خواص فیزیکی متغیر به منظور حداکثر نمودن فروش با در نظر گرفتن اکسرژی و خواص فیزیکی متغیر سیال ". دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
               
عنوان راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
1- سحر زارع
2- محمد نعمتی
3- مجید وطن دوست
4- زهرا صولتی
                 
عنوان مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد
1-  احمد رضا زراعتکار."تعيين سطح فشار بهينه در سيستم سرويس جانبي با در نظر گرفتن تغييرات خواص فيزيكي و ترموديناميكي سيال". دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
2-  الهام السادات موسوی."طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با جنس ساختمانی مختلف با در نظر گرفتن افت فشار و خواص فیزیکی متغیر با استفاده از برنامه ریزی ریاضی" دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
3-  کبری اکبری. "هدفگذاری مساحت شبکه مبدلهای حرارتی با در نظر گرفتن افت فشار و خواص فیزیکی متغیر با استفاده ازتکنولوژی پینج". دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
4-  فائزه صفوی. "طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با در نظر گرفتن خواص فیزیکی متغیر با استفاده از تکنولوژی پینچ". دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
5-   زهرا قطعی. "هدفگذاری مساحت شبکه مبدلهای حرارتی با در نظر گرفتن رسوب". دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران بخش مهندسی مکانیک گرایش سیستم های تبدیل انرژی
 
6-   محمد قنادی. " هدفگذاری مساحت شبکه مبدلهای حرارتی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه شیراز با در نظر گرفتن خواص فیزیکی متغیر نفت خام". دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران بخش مهندسی مکانیک گرایش سیستم های تبدیل انرژی
 
7- حمید رضا فخارزاده. "بهینه سازی شبکه بخار پالایشگاه شیراز". دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران بخش مهندسی مکانیک گرایش سیستم های تبدیل انرژی.
8-   فاطمه غلامی نژاد
9-   الهام قاضی زاده
10-اشکان فروتن