دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
سید محمود رضا حجتی

طراحی شبکه مبدلهای حرارتی
 بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی
 طراحی فرآیندهای شیمیایی
انتگراسیون فرآیندها
مدل سازی و شبیه سازی فرآیندها