دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
سید محمد حسین حجتی 


نام و نام خانوادگی:سید محمد حسین حجتی
تاریخ و محل متولد:1333 شیراز
دانشکده و گروه محل کار:دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع
تلفن همراه :09171135798