دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
سید محمد حسین حجتی
 
دوره دکتری:
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عنوان تحقيق: زمان بندی انجام n کار بر روی m ماشین در سیستم های تولید کارگاهی
دوره كارشناسي ارشد:
دانشگاه : دانشگاه ایالتی آیوا، آمریکا
عنوان تحقيق:ARL Usin Markov Chain
دوره كارشناسي:
دانشگاه : شیراز (پهلوی سابق)