دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
سید محمد حسین حجتی 


 1-  کارخانجات تولیدی:     الف-  مدیر برنامه ریزی تولید       ب- مدیر تولید     ج- مدیر کارخانه
                                       د-  مدیریت انبار ها      ه- مدیرتحقیق و توسعه  و مهندسی صنایع کلا به مدت 13 سال
 2-  دانشگاه آزاد اسلامی:  الف - مدیریت پژوهشی ب- مدیر گروه   ج- عضویت در شورای پژوهشی
                                       دانشگاه د- هیات علمی  کلا  به مدت 20 سال