دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
سید محمد حسین حجتی
1- تحقیق در عملیات 2- طراحی کارخانه 3- برنامه ریزی تولید   4-سیستم های انبار و کنترل موجودی ها
 5 - بهینه سازی سیستم های تولیدی     6- مدیریت کیفیت     7- مهندسی ارزش      8- مدیریت زنجیره تامین