دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
فاطمه هنرآسا
نام و نام خانوادگی:فاطمه هنرآسا
دانشکده و گروه محل کار:دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
آدرس پست الکترونیكي:fhonarasa@gmail.com, honarasa@iaushiraz.ac.ir