دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
فاطمه هنرآسا
دوره دکتری:
دانشگاه : دانشگاه شیراز
عنوانتحقيق: کاربرد روش هاي کمومتريکس در حل برخي از چالش هاي قديمي الکتروشيمی، مطالعه برهم کنش هموگلوبين-نقاط کربنی و تعيين اندازه و غلظت نانوذرات
دوره كارشناسي ارشد:
دانشگاه : دانشگاه شیراز
عنوانتحقيق: طراحی حسگرهای کربنی جدید جهت روش های پتانسیومتری و ولتامتری
دوره كارشناسي:
دانشگاه : دانشگاه شیراز