دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
فاطمه هنرآسا

·         فارغ التحصیل رتبه دوم کارشناسی شیمی دانشگاه شیراز-1384
·         فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه شیراز-1386
·         رتبه دوم آزمون ورودی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه شیراز-1386
·         عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز