دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
محسن کارگر


دوره دکتری:
دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
عنوان تحقيق: مطالعه رفتار خاک‌های ماسه‌ای مسلح شده با ژئوسل تحت اثر بارهای قائم استاتیکی و تناوبی
دوره كارشناسي ارشد:
دانشگاه :  دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
عنوان تحقيق: بررسی رانش خاک در حالت سکون تحت اثر سربارهای دینامیکی
دوره كارشناسي:
دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)