دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
محسن کارگر

سوابق حرفه‌ای از سال 1383 تاکنون:
همکاری با شرکت‌های مهندسین مشاور در تهران شامل  مهندسین مشاور هگزا، سیویار، وینه‌سار و ... در زمینه طراحی تونل‌ها و ایستگاه‌های قطارشهری، طراحی و کنترل تونل های آزادراهها و راه آهن و خدمات مهندسی پی و ژئوتکنیک
سوابق آموزشی از سال 1386 تا 1392:
همکاری با دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جهاد دانشگاهی امیرکبیر و جهاد دانشگاهی تهران