دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
محسن کارگر
كتابها
میر محمد حسینی، سید مجدالدین و محسن کارگر (1392) دینامیک خاک کاربردی، انتشارات دانشگاه امیرکبیر، چاپ دوم، تهران.
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسي
میر محمد حسینی، سید مجدالدین و محسن کارگر (1389) تحلیل عددی رانش سکون خاک به دیوارهای حائل صلب تحت اثر سربارهای سیکلی، نشریه مهندسی عمران و نقشه‌برداری (دانشکده فنیدانشگاه تهران) جلد 44، شماره 5، صفحه 731-739.
محمدی، محمودرضا، میر محمد حسینی، سید مجدالدین و محسن کارگر (1394) بررسی رفتار سیکلی پی‌های نواری بر روی ماسه‌های تقویت‌شده با ژئوسل و خرده‌لاستیک، مجله علمی پژوهشی شریف.
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجي
 
● Kargar, M. and S.M. Mir Mohammad Hosseini (2016) Influence of reinforcement strength and stiffness on pressure-settlement response of geocell reinforced sand bases, European Journal of Environmental and Civil Engineering (ISI Indexed Journal).
● Kargar, M. and S.M. Mir Mohammad Hosseini (2015) Effect of reinforcement geometry on the performance of a reduced-scale strip footing model supported on geocell reinforced sand, Scientia Iranica (ISI Indexed Journal).
● Kargar, M. and S.M. Mir Mohammad Hosseini (2015) Earth pressure distribution behind rigid non-yielding walls under the effect of repeated loading on backfill, Arabian Journal of Geosciences (ISI Indexed Journal) Vol. 8(2), pp. 839-847.
Mohammadi, M.R., S.M. Mir Mohammad Hosseini and M. Kargar (2016) Behavior of strip footings on sand reinforced by gecell and rubber particles subjected to cyclic loading, Under Review in KSCE Journal of Civil Engineering (ISI Indexed Journal).
Dabiryan, H., Kargar, M. and Aghabeigi, E. (2016) Evaluating the performance of geocells made from needle-punched nonwoven layers in the bearing capacity of reinforced soil, Under Review in Journal of Industrial Textiles (ISI Indexed Journal).
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی
● Kargar, M., S.M. Mir Mohammad Hosseini and M. Mohammadi (2016) Comparison of planar and cellular geosynthetic reinforced sand beds in an experimental model, 5th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, Tehran, Iran, November 2016.
● Kargar, M., S.M. Mir Mohammad Hosseini, M. Mohammadi and H. Dabirian (2016) Experimental investigation on the bearing capacity of footings on geocell reinforced sand, 5th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, Tehran, Iran, November 2016.
● Kargar, M., S.M. Mir Mohammad Hosseini and M. Mohammadi (2015) Behavior of geocell reinforced sand foundation systems under cyclic loading, 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran, May 2015.
محمدی، محمودرضا، میرمحمد حسینی، سید مجدالدین و محسن کارگر (1394) مطالعه آزمایشگاهی رفتار تناوبی پی واقع بر خاک مسلح‌شده با ژئوسل و ضایعات لاستیک. هفتمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، اردیبهشت 94.
محمدی، محمودرضا، میرمحمد حسینی، سید مجدالدین و محسن کارگر (1394) استفاده از ضایعات لاستیک و ژئوسل جهت بهسازی خاک به منظور اصلاح رفتار بار - نشست پی نواری واقع بر خاک مسلح. سومین کنفرانس بین‌المللی پیرامون مهندسی منابع آب و محیط زیست. تهران، خرداد 94.
محمدی، محمودرضا، میرمحمد حسینی، سید مجدالدین و محسن کارگر (1393) بررسی آزمایشگاهی تاثیر ابعاد هندسی ژئوسل بر رفتار بار - نشست پی نواری واقع بر خاک ماسه‌ای مسلح‌شده با ژئوسل. اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، تهران، آذر 93.
میر محمد حسینی، سید مجدالدین و محسن کارگر (1386) بررسی رانش خاک در حالت سکون به دیوار حائل صلب تحت اثر سربارهای سیکلی، پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، اردیبهشت 86.