دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
محسن کارگرمهندسی تونل و سازه‌های زیرزمینی، خاک مسلح با ژئوسینتتیک، ژئوتکنیک لرزه‌ای، بهسازی خاک، مدلسازی فیزیکی در ژئوتکنیک، مدلسازی عددی در سازه و ژئوتکنیک