دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
محسن کارگر
دانشجوی ممتاز دانشگاه در دوره کارشناسی (سال 1378) و دوره دکترا (سال 1389)
دوره مطالعاتی تحقیقاتی در دانشگاه Queen’s کانادا
  3 مورد ثبت اختراع ملی با عناوین:
الف- "سلول اندازه‌گیری فشارهای تماسی خاک" به شماره ثبت 002759 الف/89
ب- "مدل فیزیکی جهت مطالعه رفتار پی‌های واقع بر خاک مسلح" به شماره ثبت 002760 الف/89
ج- "سیستم بارش مکانیزه جهت تهیه نمونه‌های همگن ماسه در آزمایشگاه" به شماره ثبت 002816 الف/89