دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
غلامعباس پایدارنام و نام خانوادگی:غلامعباس پایدار
تاریخ و محل متولد:1352-شیراز
دانشکده و گروه محل کار:اقتصاد و مدیریت ، گروه حسابداری
آدرس پست الکترونیكي:paidar@iaushiraz.ac.ir
تلفن محل کار:36191322