دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
غلامعباس پایدار


دوره دکتری:
دانشگاه :دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
عنوان تحقيق:
دوره كارشناسي ارشد:
دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی
عنوان تحقيق:رابطه نسبتهای مالی نقدی و تعهدی
دوره كارشناسي:
دانشگاه :صنعت نفت