دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
الهام رحیمی
نام و نام خانوادگی:الهام رحیمی
تاریخ و محل متولد:1360-شیراز
دانشکده و گروه محل کار:دانشکده علوم-گروه ریاضی
آدرس پست الکترونیكي:rahimi_e@iaushiraz.ac.ir
تلفن محل کار:07136410041