دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
الهام رحیمی
دوره دکتری:
دانشگاه : دانشگاه شیراز
عنوان تحقيق: موجکهاوقابهايتوسیعیافتهرويفضاهايهیلبرت
دوره كارشناسي ارشد:
دانشگاه : دانشگاه شیراز
عنوان تحقيق: تجزیهتعمیمیافتهدرفضاهايهارديوجابجاگرعملگرهايتوپلیتز
دوره كارشناسي:
دانشگاه : دانشگاه شیراز