دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
الهام رحیمیمربی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ( ١٣89-1385)
استادیار : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز( از سال ١٣٨٩)