دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
الهام رحیمی
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی
1. Z. Amiri, M. A. Dehghan, E. Rahimi and L. Soltani,  Bessel subfusion Sequences and Subfusion Frames, Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, Vol. 8, No. 1 (2013), pp 31-38.
 
2. E. Rahimi, H. Taghvafard and G. H. Erjaee, Fractional differential transform method for solving a class of weakly singular Volterra integral equations, Iranian Journal of Science & Technology,  (2014) 38A1: 69-73.
 
3 . A. Abdollahi and E. Rahimi, Stability of   g-frame expansions, Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, Vol. 10, No. 2, ( 2015).
 
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجي
1. A. Abdollahi and E. Rahimi, Some results on g-frames in Hilbert spaces, Turk. J. Math, 34 (2010), 1-10.
 
 
2. A. Abdollahi and E. Rahimi , Multiresolution analysis on the Hardy spaces of analytic functions , Int. Journal of Math. Analysis, 4 (2010), 21, 1019-1025.
 
3. A. Abdollahi and E. Rahimi, Generalized frames on super Hilbert spaces, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2) 35(3) (2012), 807–818
 
 
4. Z. Amiri, M. A. Dehghan and E. Rahimi, Subfusion FramesAbstract and Applied Analysis, Volume 2012, Article ID 603580, 12 pages, doi:10.1155 / 2012/603580.
 
 
5. G. H. Erjaee, M. H. Ostadzad, K. Okuguchi and E. Rahimi, Fractional Differential Equations System for Commercial Fishing under Predator-Prey Interaction, Journal of Applied Nonlinear Dynamics 2(4) (2013) 409–417.
 
6. A. Abdollahi and E. Rahimi, G-Frame Representation and Invertibility of G-Bessel   Multipliers,   Journal of   Mathematical Research with ApplicationsJul.,( 2013), Vol. 33, No. 4, pp. 392-402.
 
عنوان راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
1- پایایی انحراف قاب­ها و قاب­های کنترل شده و وزن­دار و مجموعی از قاب­ها روی فضای هیلبرت
 
2- هم ارزی -قاب ها و عملگرهای ضربی آنها و انحراف عملگرهای ضربی
 
3- روش هایی برای توسعه قاب های تعمیم یافته
 
4-مقدمه اي بر پايايي دوگان متناوب قاب هاي تعميم يافته
 
5- پایایی قاب های تعمیم یافته و قاب های تعمیم یافته روی مجموع های مستقیم فضاهای هیلبرت
 
6- روابط هم ارزی از پایه های تعمیم یافته
 
7- مشخص سازی دوگان تعمیم یافته قاب ها
 
8-بررسی خواص قاب های تعمیم یافته و ماتریس گرام
 
9-آشفتگی قاب های تعمیم یافته و پایه های ریس تعمیم یافته
 
10-پارامتر بندی کردن قاب های تعمیم یافته بوسیله عملگرها تحت شرایط خاص
عنوان مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد
1-ساختار اپی گروه هایی که مشخصه زیر  اپی گروه O-مدولی یا O-توزیعپذیر دارند
2-بررسی برخی از درون ریختی های اپی گروه ها
3- برخیشرایطکافیبرایآبلیبودنگروههایمتناهی
4-فیلترهای ضمنی نقاط فازی در R–جبرها
5-مباحثی بر قضاهای کلموگروف و آرزلاآسکول