دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
الهام رحیمی
رتبه اول دوره کارشناسی
رتبه دوم مرحله نیمه نهایی المپیاد ریاضی غیر متمرکز سال 82
رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد سال 82
عضو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه شیراز