دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
 
نام و نام خانوادگی:  وحید صفاری
تاریخ تولد: 1361
دانشکده و گروه محل کار: دانشکده مهندسی – گروه مهندسی کامپیوتر
آدرس پست الکترونیكي:     saffariv@yahoo.com       saffari@iaushiraz.ac.ir
تلفن محل کار:  36191245-071