دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
 
 
دکتر حمزه سارویی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و دبیر هیات امنای استان فارس