دانشگاه آزاد اسلامي شيراز


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
               و
دبیر هیات امنای استان فارس

 نام و نام خانوادگی: حمزه سارویی
دکتری زمین شناسی