دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
 

تحصیلات:

ـ لیسانس زمین شناسی    دانشگاه محل تحصیل: تهران    از سال1357   تا سال 1364 
ـ فوق لیسانس زمین شناسی    دانشگاه محل تحصیل: تهران از سال 1365 تا سال 1368
 
ـ دکتری تخصصی (ph.D)  زمین شناسی    دانشگاه محل تحصیل: علوم و تحقیقات تهران  از سال 1372 تا سال 1379
مرتبه علمی:     استادیار