دانشگاه آزاد اسلامي شيراز


 1ـ مدیرگروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1370 تا سال 1379 

2ـ معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از سال 1379 تا سال 1386

3ـ ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از سال 1380 تا سال 1381

4ـ ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان از سال 1386 تا سال 1388

5ـ ریاست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات اصفهان از سال 1388 تا 1390

6ـ ریاست دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از سال 1390 تا 1391

7- ریاست دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از 1392 تا 1393

8ـ عضو هیات امنا آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)

9ـ معاون پشتیبانی و منابع انسانی آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)

10- ریاست دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و دبیر هیات امنای استان فارس از سال 93 تاکنون