دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
 عناوین کتب و مقالات و طرحهای پژوهشی

1-     جایگاه مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی در مدیریت منابع آب در رخدادهای خشکسالی (مطالعه موردی حوضه آبخیز کاهدان خبر) / اولین همایش جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین ، مهرماه 1387

2-     آموزش کیفی؛ ارتقا سطح علمی/ چاپ شده در مجله کارگزاران معرفت ، اسفند ماه 1385

3-     محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش امام زاده داوود  (استان فارس)/ چاپ شده در مجله علمی و پژوهشی فصلنامه رسوب و سنگ رسوبی ، سال 1391

4-     چینه شناسی فسیل شناسی و محیط رسوبی سنگ های کرتاسه زیرین در شمال شرق اصفهان (دیزلو پیناوند) / چاپ شده در مجله علمی پژوهشی علوم پایه

5-     بررسی ساختاری دیاپیرهای نمکی منطقه کلوت (شمال خاور اردکان) با نگرشی بر اطلاعات رقومی ماهواره ای/ ارائه شده در بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، بهمن ماه 1381

6-      نقش دانشگاه آزاد در پیشبرد و سند چشم انداز / در همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، تهران اسفند ماه 1385

7-     مدل سازی آبخوان مهیار شمالی با استفاده از کد کامپیوتری Modflow / چاپ شده در مجله فنی تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، آبان ماه 1386

8-     گذری بر نقش ژئومورفولوژی در مکان گزینی و برنامه ریزی عمران شهری /  در اولین کنفرانس آموزش زمین شناسی ایران زاهدان 1385

9-      کتاب واژه های زمین شناسی

مقالات به زبان انگلیسی :

1-      2D Inversion of gravity data using artificial neural networks in order to detection of subsurface cavities/ 13th European meeting of environmental and engineering geophysics, Istanbul, Turkey, September 2007

2-      Electro-osmotic properties of peat/ 3rd International Conference on Problematic soils, Adelaide, Australia, April 2010

 

3-      A review to comprehensive management of zayanderud basin, Isfahan, Iran/ International Conference on environmental and ecological engineering, Penang, Malaysia, 2011

 

4-      Lithostratigraphy and biostratigraphy of surmeh formation in folded zagros zone, 2014