دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
 
امیر شمس نیا
نام و نام خانوادگی: سید امیر شمس نیا
تاریخ و محل متولد: 3/3/61   شیراز
دانشکده و گروه محل کار: کشاورزی- مهندسی آب
آدرس پست الکترونیكي: Ashamsnia_82@yahoo.com
تلفن محل کار:36191527-071
تلفن همراه : 09171124857